Elk jaar wordt in februari de aanslag gemeentelijke belastingen verstuurd naar iedereen die op 1 januari van het jaar belastingplichtig was. Op deze aanslag is ook de WOZ-waarde weergegeven. WOZ staat voor 'Waardering Onroerende Zaken'.

Heeft u een WOZ-beschikking ontvangen en wilt u meer informatie over de WOZ-waarde? Op deze pagina vindt u meer informatie. Natuurlijk kunt u ook terecht bij de WOZ-medewerkers van de gemeente. Zij zijn telefonisch bereikbaar via (035) 528 14 01 of per mail via woz@belastingenhbl.nl


WOZ-Portaal Huizen(externe link)   WOZ-Portaal BlaricumWOZ-Portaal Laren

Uitleg WOZ-beschikking

De WOZ-beschikking is de officiële bekendmaking van de WOZ-waarde van het onroerende goed waarvan u eigenaar of gebruiker bent. Het onroerend goed kan een woning, bedrijfspand of perceel zijn. In februari van ieder belastingjaar wordt een nieuwe beschikking gestuurd naar iedere eigenaar of gebruiker. De WOZ-beschikking wordt gecombineerd met het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen. De WOZ-waarde is dus terug te vinden op uw aanslagbiljet en is daarop aangegeven met de aanduiding 'WOZ'.

Wie krijgt er een WOZ-beschikking?

  • Eigenaar: elke eigenaar van een onroerende zaak wordt aangemerkt als belanghebbende en ontvangt een WOZ-beschikking als hij op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is. Voor het bepalen van de eigenaar wordt uitgegaan van de gegevens die geregistreerd staan bij het Kadaster. Van deze gegevens wordt alleen afgeweken als uit overlegde gegevens blijkt dat dit anders moet zijn. Er kan maar één persoon/instantie als gebruiker of eigenaar op de WOZ-beschikking worden genoemd. Als er meerdere eigenaren of gebruikers zijn dan mag de gemeente één van hen aanwijzen als belanghebbende. 
  • Huurder bedrijfsruimte: als u op 1 januari van het belastingjaar een bedrijfsruimte huurt ontvangt u ook een WOZ-beschikking. 
  • Huurder: bent u huurder van een woning en krijgt u de aanslag voor de afvalstoffenheffing? Dan ontvangt u automatisch ook een WOZ-beschikking. In het zogenaamde “woningwaarderingsstelsel” heeft de WOZ-waarde invloed op de maximale huurprijs van zelfstandige, sociale huurwoningen. Huurders kunnen nu dus belang hebben bij de WOZ-waarde van de woning die ze huren.  

WOZ-waarde(n)

Via het WOZ-waardeloket(externe link) kunt u de WOZ-waarde van alle woningen in Nederland raadplegen. Hiervoor hoeft u niet in te loggen. Als u wilt zien welke (uitgebreide) gegevens zijn gebruikt voor de taxatie van uw object is het mogelijk het taxatieverslag op te vragen. In het WOZ-portaal vindt u deze gegevens. Om in te loggen op het WOZ-portaal heeft u DigiD nodig. De WOZ-waarde van bedrijfspanden zijn niet openbaar. Hiervoor kan alleen degene die een beschikking heeft ontvangen de WOZ-waarde (nogmaals) ontvangen. Als u het aanslagbiljet niet meer heeft, kun u een kopie opvragen via woz@belastingenhbl.nl. Deze wordt dan per post toegezonden. Het is niet toegestaan om het (kopie) aanslagbiljet naar u te mailen. 

Waar wordt de WOZ-waarde voor gebruikt?

De WOZ-waarde wordt voor verschillende dingen gebruikt en is onder andere de basis voor: 

  • de bepaling van de onroerende-zaakbelasting (OZB).  
  • heffingen van het Rijk (zoals de inkomstenbelasting met betrekking tot het eigenwoningforfait, erf- en schenkbelasting). 
  • heffingen van het Waterschap (kijk op waternet.nl(externe link) voor informatie over de aanslag van het Waterschap). 

De WOZ-waarde kan ook worden gebruikt voor het verstrekken van hypotheken en verzekeringen. Daarnaast kan de WOZ-waarde invloed hebben op de maximale huurprijs van een (sociale) huurwoning. 

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

Op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) bepaalt de gemeente elk jaar de waarde van alle onroerende zaken binnen haar gemeentegrenzen. De nieuwe waarden zijn gecontroleerd door de gemeente, een gekwalificeerd taxatiebureau en door een steekproef van de lokale makelaar. Daarnaast controleert ook de landelijke toezichthouder van de WOZ, de Waarderingskamer, of de kwaliteit voldoende is. Pas nadat al deze partijen akkoord hebben gegeven wordt de WOZ-waarde beschikt.  

Bij woningen wordt er getaxeerd alsof die woning leeg, zonder hypotheek en zonder andere nadelen wordt verkocht aan de hoogstbiedende. Voor het belastingjaar 2023 kijken we naar de waarde die de woning had op 1 januari 2022. We noemen dat de waardepeildatum. De marktwaarde wordt gevonden door te kijken naar de prijzen van vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum verkocht zijn. Met verschillende kenmerken (kaveloppervlak, grootte van de woning, etcetera.) tussen uw woning en de verkochte objecten wordt vervolgens rekening gehouden.  

Bij de taxatie van bedrijfspanden en winkels wordt uitgegaan van verkoopprijzen en huurprijzen. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met het leegstandsrisico.  

Bezwaar WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde, neem dan contact met ons op. Wij willen net als u dat de WOZ-waarde klopt. Voor vragen en of opmerkingen over de waarde kunt u bellen naar (035) 528 14 01 of mailen naar woz@belastingenhbl.nl. Als uit dit contact blijkt dat de WOZ-waarde niet juist is vastgesteld, dan wordt deze aangepast.  

Formeel bezwaar indienen kan natuurlijk ook. Dit kan online via het WOZ-portaal.

WOZ-Portaal Huizen(externe link) WOZ-Portaal BlaricumWOZ-Portaal Laren

Als u liever schriftelijk bezwaar maakt kan dat via:

Belastingen HBL
De heffingsambtenaar 
Postbus 5 
1270 AA  Huizen 

Bezwaar indienen per mail is niet toegestaan. 

Bezwaar laten indienen door een WOZ-bureau

Op het moment dat de aanslagbiljetten verzonden zijn verschijnen er ook vaak WOZ-bureaus die zich opwerpen als belangenbehartiger voor de burger bij het maken van bezwaar. Slogans zoals: ‘WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!’ worden gebruikt om u te overtuigen hen gratis (no cure no pay) in te schakelen voor het indienen van een bezwaarschrift. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het nu eigenlijk?  

Kostenvergoeding 

Het is belangrijk om te weten dat deze WOZ-bureaus voor zaken waarbij het bezwaar is toegekend en de WOZ-waarde is gewijzigd, de volgende kostenvergoeding van de gemeente krijgen: 

  • Vergoeding voor indienen bezwaarschrift € 296,00
  • Vergoeding voor bijwonen hoorzitting € 296,00
  • Vergoeding voor indienen taxatierapport € 128,26 (dit bedrag is inclusief BTW)  
  • Totale vergoeding € 720,26  

De verstrekte kostenvergoedingen aan deze bureaus worden weer meegenomen in de tariefbepaling van de onroerende-zaakbelastingen. Uiteindelijk worden alle belastingbetalers binnen de gemeente met deze nieuwe belastingtarieven geconfronteerd. ‘Gratis’ is dus eigenlijk helemaal niet gratis. Ook bestaat de mogelijkheid dat u dit soort bureaus toch een bedrag moet betalen als u de dienstverlening wilt stoppen. Leest u daarom de algemene voorwaarden goed.  

De gemeente Huizen doet haar best de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Als u van mening bent dat hierin een fout is gemaakt, kunt u dit makkelijk melden via een bezwaarschrift. Een taxatierapport hoeft hiervoor niet te worden opgemaakt en meegezonden.  

Wij hebben er geen enkel belang bij om de WOZ-waarde te hoog of te laag vast te stellen. Wij maken geen onderscheid tussen een bezwaarschrift dat u zelf indient of dat door een no-cure no-pay bedrijf wordt ingediend. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, passen we deze graag voor u aan.  

Heeft u vragen of twijfels over uw WOZ-beschikking? Belt u dan met een van onze WOZ-medewerkers via telefoonnummer (035) 528 14 01. Wij helpen u graag en altijd gratis!

Gratis taxatieverslag 

Op het taxatieverslag kunt u de gegevens van uw pand vinden en is de WOZ-waarde van uw pand onderbouwd. Bij woningen is dit gedaan door het weergeven van drie vergelijkbare woningen die onlangs zijn verkocht. Het taxatieverslag is gratis te verkrijgen. Particulieren die een taxatieverslag willen hebben, kunnen inloggen op het WOZ-portaal via DigiD. Het WOZ-portaal is alleen toegankelijk voor degene die de aanslag heeft ontvangen. Wilt u geen gebruik maken van het WOZ-portaal of kunt u dit niet omdat u geen DigiD heeft? Dan kunt u deze per mail opvragen bij woz@belastingenhbl.nl. Ook is het mogelijk om het taxatieverslag schriftelijk op te vragen. Stuurt u hiervoor een verzoek naar:

Belastingen HBL
Afdeling WOZ
Postbus 5
1270 AA  Huizen