Bent u het niet eens met de aanslag gemeentelijke belastingen? Neem dan contact met ons op. Wij willen net als u dat het aanslagbiljet klopt.

Voor vragen en of opmerkingen over het aanslagbiljet:

Voor vragen en of opmerkingen over de waardevaststelling WOZ:

Wilt u toch formeel bezwaar indienen? Doe dat binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag. In bezwaar gaan tegen het aanslagbiljet kan eenvoudig online met uw DigiD.

DigiD linkBezwaar tegen de aanslag

Let op. Bezwaar maken via e-mail is niet mogelijk. Bezwaar maken tegen de tarieven van de belastingen is ook niet mogelijk. Die zijn vastgesteld door de gemeenteraad. 

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

In bezwaar gaan tegen de WOZ-waarde doet u via het WOZ-portaal.


WOZ-Portaal Huizen     WOZ-Portaal Blaricum WOZ-Portaal Laren

Schriftelijk bezwaar maken

U kunt ook een bezwaarschrift schrijven en per post sturen. Stuur uw bezwaar dan naar: 

Belastingen HBL
De heffingsambtenaar 
Postbus 5 
1270 AA  Huizen 

Geef in het bezwaarschrift duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de aanslag(en) of de WOZ-waarde. Het bezwaarschrift moet in het Nederlands zijn geschreven en de volgende punten moeten erin staan:

  • dagtekening (de datum waarop u het bezwaar schrijft) 
  • uw naam en adres 
  • de reden waarom u bezwaar maakt 
  • het aanslagnummer van de belastingaanslag en de soort belasting 
  • uw handtekening 

Geen bezwaar nodig in deze situaties

Veranderingen in uw (woon)situatie kunnen zorgen voor een (gedeeltelijke) vermindering van de combi-aanslag. In de volgende gevallen hoeft u geen bezwaar te maken:  

  • Verhuizing: Als u in de loop van het jaar binnen de gemeente verhuist, dan geldt de aanslag afvalstoffenheffing ook voor uw nieuwe adres. Als u verhuist naar een andere gemeente, dan wordt de aanslag afvalstoffenheffing verminderd met de rest van de volle kalendermaanden. Bij het verminderen van de afvalstoffenheffing, wordt ook gekeken naar de datum van inschrijving in de nieuwe gemeente. Het is niet nodig een apart verzoekschrift in te dienen. Een verminderingsbesluit wordt automatisch aan u toegestuurd.  
  • Verkoop woning: De situatie op 1 januari is bepalend voor het hele jaar. Dat betekent dat de aanslag onroerendezaakbelasting eigenaren en rioolheffing niet wordt verminderd als de woning (onroerende zaak) in de loop van het jaar wordt verkocht. De notaris verrekent wel de zogenaamde zakelijke lasten in de notariële akte tussen koper en verkoper.  
  • Een- of meerpersoonshuishouden: Wie alleen woont, betaalt minder afvalstoffenheffing. Het tarief wordt bepaald door de gezinssituatie op 1 januari of op het moment waarop de belastingplicht ontstaat (bijvoorbeeld bij vestiging of verhuizing). Is er op 1 januari sprake van een meerpersoonshuishouden, dan wordt het hogere tarief voor het hele jaar in rekening gebracht, ongeacht of iemand in de loop van het jaar alleen is gaan wonen. Andersom geldt hetzelfde. Als iemand op 1 januari alleenstaand is en er komt later iemand bij inwonen, dan is het lagere tarief voor het hele jaar van toepassing.  

Iemand machtigen

Stuurt iemand anders, zoals een boekhoudbureau of belastingadviseur, het bezwaarschrift in? Dan moet u toestemming geven om die persoon dit voor u te laten doen. Dit heet een machtiging. De machtiging moet door u worden ondertekend en worden meegestuurd met het bezwaarschrift.

Ontvangstbevestiging van bezwaar

Als wij uw bezwaar hebben ontvangen, krijgt u per e-mail een ontvangstbevestiging met een zaaknummer. Dit zaaknummer kunt u gebruiken als u nog vragen heeft.

Geen uitstel van betaling bij bezwaar

Na het indienen van een bezwaarschrift verlenen wij geen uitstel van betaling. Wanneer de aanslag na bezwaar wordt verlaagd, dan ontvangt u het te veel betaalde bedrag terug. Bij automatische incasso wordt dit verrekend met de nog resterende incassotermijn.

Beroep bij de rechtbank bij afwijzing bezwaar

Wordt uw bezwaar afgekeurd? Dan kunt u in beroep bij de rechtbank. Hiervoor betaalt u de griffiekosten. Krijgt u gelijk? Dan krijgt u deze kosten terug. Hoe u in beroep kunt gaan, leest u in de bijlage bij uw uitspraak op uw bezwaarschrift.